پسته احمد آقایی

پسته احمدآقایی ظاهری کشیده و  زیبا دارد ومی توان آنرا به عنوان خوشمزه ترین پسته انتخاب کرد. انس (سایز) پسته احمدآقایی:(۲۲_۲۴) “(۲۴_۲۶)”(۲۶_۲۸)”(۲۸_۳۰)”(۳۰_۳۲) می باشد .

یوه دهی:

تاریخ شروع رشد سریع جنین در این رقم 5 تیرماه (زود) و زمان رسیدن میوه های آن 10شهریور ماه می باشد (زود رس).

میوه:

نوک پوست سبز نوکدار ، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه قرمز روشن ، وزن تر میوه با پوست سبز89/56 گرم (زیاد)و نیز وزن تر پوست بدون پوست سبز 74/34گرم (زیاد)، وزن خشک پسته 22/1 گرم (زیاد)، وزن پوست سبز 11/22(بیشترین وزن پوست سبز در میان ارقام)، طول پسته خشک 48/20 میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشک 62/12 میلیمتر (زیاد)، موقعیت شکاف خودن پوست استخوانی فقط در قسمت پشتی و شکمی مساوی است. شکل پسته مستطیلی کشیده است. درجه خندانی پوست استخوانی زیاد (26/5میلیمتر )، وزن خشک مغز 66/0 گرم (زیاد)، درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست سبز  3/39%، بافت پوست سبز آبدار، رنگ رویی مغز قرمز ارغوانی ، رنگ زمینه مغز سبز روشن، رسیدگی میوه از نوک شروع می شود، رنگ پوست استخوانی خیلی روشن است.