پسته فندقی

پسته فندقی یا پسته صادراتی که بیشترین سطح زیر کشت باغات پسته درکشوراز این نوع می باشد  طرف داران بسیار دارد که قیمت آن نسبت به دیگر پسته ها پایین تررمی باشد .انس پسته فندقی (۲۶_۲۸)”(۲۸_۳۰)”(۳۰_۳۲)”(۳۲_۳۴)